Privacybeleid

Gegevensbescherming heeft voor ons een bijzonder hoge prioriteit. Het gebruik van onze internetpagina’s is in principe mogelijk zonder enige indicatie van persoonlijke gegevens. Indien een betrokkene echter gebruik wil maken van speciale diensten die door ons bedrijf via onze website worden aangeboden, kan het nodig zijn om persoonlijke gegevens te verwerken. Indien het noodzakelijk is om persoonsgegevens te verwerken en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, verkrijgen wij in het algemeen de toestemming van de betrokken persoon.

De verwerking van persoonlijke gegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene, gebeurt altijd in overeenstemming met de basisregelgeving inzake gegevensbescherming en met inachtneming van de landspecifieke voorschriften inzake gegevensbescherming die op ons van toepassing zijn. Met deze gegevensbeschermingsverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over het soort, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien informeert deze gegevensbeschermingsverklaring de betrokken personen over de rechten die zij hebben.

Als verantwoordelijke voor de verwerking hebben wij talrijke technische en organisatorische maatregelen genomen om de via deze website verwerkte persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Desalniettemin kunnen er bij de overdracht van gegevens via het internet over het algemeen hiaten in de beveiliging ontstaan, zodat een absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het iedere betrokkene vrij om op een andere manier, bijvoorbeeld telefonisch, persoonsgegevens aan ons door te geven.

1. Definities

De privacyverklaring is gebaseerd op de termen die de Europese wetgever gebruikte voor richtlijnen en verordeningen toen de basisverordening inzake gegevensbescherming (DS-GVO) werd aangenomen. Onze verklaring inzake gegevensbescherming moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn, zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te waarborgen, willen we de gebruikte termen vooraf uitleggen.

Wij gebruiken onder andere de volgende termen in deze gegevensbeschermingsverklaring:

a) Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene” genoemd). Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

b) Betrokkene

Onder betrokkene wordt verstaan iedere geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke worden verwerkt.

c) Verwerking

Onder verwerking wordt verstaan elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

d) Beperking van de verwerking

Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

e) Profilering

Profilering is elke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van dergelijke persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om aspecten met betrekking tot de prestaties van die natuurlijke persoon op het werk, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, belangen, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verandering van locatie te analyseren of te voorspellen.

f) Pseudonimisering

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegeschreven zonder aanvullende informatie, mits deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die ervoor zorgen dat de persoonsgegevens niet worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

g) Controleur of gegevensbeheerder

Onder “voor de verwerking verantwoordelijke” of “verantwoordelijke voor de verwerking” wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam dat alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens vaststelt. Wanneer het doel van en de middelen voor een dergelijke verwerking worden bepaald door het recht van de Unie of door het recht van de lidstaten, kan worden voorzien in de aanwijzing van de voor de verwerking verantwoordelijke of in de specifieke criteria voor zijn of haar aanwijzing overeenkomstig het recht van de Unie of het recht van de lidstaten.

h) Verwerkers

De verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een andere instantie die namens de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

i) Ontvanger

De ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie aan wie persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of het een derde partij betreft. De autoriteiten die in het kader van een specifiek onderzoek persoonsgegevens kunnen ontvangen overeenkomstig het recht van de Unie of het nationale recht, worden echter niet als ontvangers beschouwd.

j) Derden

Onder derde wordt verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon, elk openbaar gezag, elke dienst of elk ander orgaan dan de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder het rechtstreekse gezag van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker bevoegd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

k) Toestemming

Onder “toestemming” wordt verstaan elke vrijelijk gegeven specifieke en geïnformeerde uiting van de wil van de betrokkene op geïnformeerde en ondubbelzinnige wijze, in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige bevestigende handeling waarmee de betrokkene zijn of haar instemming met de verwerking van de hem of haar betreffende persoonsgegevens kenbaar maakt.

2. De naam en het adres van de controleur

is verantwoordelijk in de zin van de basisverordening inzake gegevensbescherming, andere wetten inzake gegevensbescherming die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere verordeningen met betrekking tot gegevensbescherming:

Patric Herweh

Hölderlinstr. 14

69221 Heidelberg-Dossenheim
Duitsland

Kontakt:

E-Mail: impressum (ahtt) tekweb.de

Telefon: 06221 / 6739867

3. Cookies

Onze internetpagina’s maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser worden gearchiveerd en opgeslagen op een computersysteem.

Tal van internetpagina’s en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van het cookie. Het bestaat uit een tekenreeks die kan worden gebruikt om internetpagina’s en servers toe te wijzen aan de specifieke internetbrowser waarin het cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte internetpagina’s en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd aan de hand van de unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kunnen we de gebruikers van deze website meer gebruikersvriendelijke diensten aanbieden die zonder het plaatsen van cookies niet mogelijk zouden zijn.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd in het belang van de gebruiker. Zoals reeds vermeld, stellen cookies ons in staat om de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze erkenning is om het gebruik van onze website te vergemakkelijken. Zo hoeft de gebruiker van een website die gebruik maakt van cookies niet bij elk bezoek aan de website zijn of haar toegangsgegevens in te voeren, omdat dit wordt gedaan door de website en de cookie die op het computersysteem van de gebruiker is opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagen in de online shop. De online shop gebruikt een cookie om de artikelen te onthouden die een klant in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst.

De betreffende persoon kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser en kan dus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als de betreffende persoon de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, is het mogelijk dat niet alle functies van onze website in hun volle omvang kunnen worden gebruikt.

4. Verzameling van algemene gegevens en informatie

Onze website verzamelt een aantal algemene gegevens en informatie telkens wanneer een gegevenssubject of geautomatiseerd systeem toegang krijgt tot de website. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. Het volgende kan worden vastgelegd: (1) de gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt, (3) de website van waaruit een toegangssysteem onze website benadert (zogenaamde referrer), (4) de subwebsites die via een toegangssysteem op onze website worden benaderd, (5) de datum en het tijdstip van de toegang tot de internetsite, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die dienen om gevaar te voorkomen in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekken wij geen conclusies over de betrokken persoon. Deze informatie is veeleer nodig (1) om de inhoud van onze website correct aan te leveren, (2) om de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren, (3) om de permanente functionaliteit van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website te verzekeren, en (4) om de wetshandhavingsautoriteiten te voorzien van de informatie die nodig is voor de vervolging in het geval van een cyberaanval. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden daarom enerzijds statistisch geëvalueerd en anderzijds met het doel de gegevensbescherming en -veiligheid in ons bedrijf te verhogen, om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau voor de door ons verwerkte persoonlijke gegevens te garanderen. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden apart opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokken persoon worden verstrekt.

5. Registratie op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid zich op de internetsite van de voor de verwerking verantwoordelijke te registreren door het verstrekken van persoonsgegevens. De persoonlijke gegevens die aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven, worden vermeld in het desbetreffende invoermasker dat voor de registratie wordt gebruikt. De door de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld en opgeslagen voor intern gebruik door de verantwoordelijke voor de verwerking en voor zijn eigen doeleinden. De verantwoordelijke voor de verwerking kan zorgen voor de overdracht aan een of meer verwerkers, zoals een pakketdienstverlener, die de persoonsgegevens ook uitsluitend gebruikt voor intern gebruik dat aan de verantwoordelijke voor de verwerking kan worden toegeschreven.

Bovendien worden door de registratie op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking het IP-adres dat door de internetprovider (ISP) aan de betrokkene is toegewezen, de datum en het tijdstip van de registratie opgeslagen. Deze gegevens worden opgeslagen met het doel misbruik van onze diensten te voorkomen en, indien nodig, het onderzoek naar strafbare feiten mogelijk te maken. In zoverre is de opslag van deze gegevens noodzakelijk om de verantwoordelijke voor de verwerking te beschermen. In principe worden deze gegevens niet aan derden doorgegeven, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om dit te doen of het doorgeven van de gegevens ten dienste staat van strafrechtelijke vervolging.

De registratie van de betrokkene, met de vrijwillige verstrekking van persoonsgegevens, stelt de voor de verwerking verantwoordelijke in staat de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die naar hun aard alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden verstrekt. Het staat de geregistreerde personen vrij om de verstrekte persoonsgegevens tijdens de registratie te allen tijde te wijzigen of volledig te laten verwijderen uit de gegevensvoorraad van de verantwoordelijke voor de verwerking.

De voor de verwerking verantwoordelijke verstrekt de betrokkene te allen tijde op diens verzoek informatie over de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. Bovendien corrigeert of verwijdert de verantwoordelijke voor de verwerking de persoonsgegevens op verzoek of na kennisgeving aan de betrokkene, tenzij de wet anders voorschrijft. Het voltallige personeel van de verantwoordelijke voor de verwerking staat in dit verband ter beschikking van de betrokkene als contactpersoon.

6. Contactmogelijkheden via de website

Op grond van wettelijke voorschriften bevat onze website informatie die een snel elektronisch contact met ons bedrijf en directe communicatie met ons mogelijk maakt, waaronder ook een algemeen adres voor zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Indien een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die vrijwillig door een betrokkene aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven, worden opgeslagen met het oog op de verwerking van of het contact met de betrokkene. Dergelijke persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

7. Commentaarfunctie in de blog op de website

Wij bieden gebruikers de mogelijkheid om individuele commentaren op individuele blogberichten achter te laten op een blog die zich op de website van de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking bevindt. Een blog is een portaal dat wordt onderhouden op een website, meestal openbaar toegankelijk, waar een of meer personen, bloggers of web-bloggers genaamd, artikelen kunnen plaatsen of gedachten kunnen uiten in zogenaamde blogberichten. De blogberichten kunnen meestal door derden worden becommentarieerd.

Indien een betrokkene een commentaar achterlaat in de op deze website gepubliceerde blog, wordt naast het commentaar van de betrokkene ook informatie over het tijdstip van de commentaarvermelding en de door de betrokkene gekozen gebruikersnaam (pseudoniem) opgeslagen en gepubliceerd. Bovendien wordt het IP-adres dat door de Internet Service Provider (ISP) aan de betrokkene is toegewezen, ook geregistreerd. Deze opslag van het IP-adres gebeurt om veiligheidsredenen en voor het geval dat de betrokken persoon de rechten van derden schendt of illegale inhoud plaatst door het indienen van een commentaar. De opslag van deze persoonsgegevens is dus in het eigen belang van de verantwoordelijke voor de verwerking, zodat hij/zij indien nodig kan worden ontlast in geval van een overtreding van de wet. De verzamelde persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden, tenzij een dergelijke doorgifte wettelijk verplicht is of de juridische verdediging van de verantwoordelijke voor de verwerking dient.

8. Inschrijving van commentaren in de blog op de website

Reacties die op de blog worden geplaatst, kunnen door derden worden geabonneerd. In het bijzonder is het voor een commentator mogelijk om zich te abonneren op de commentaren die volgen op zijn of haar commentaar op een bepaalde blogpost.

Indien een betrokkene kiest voor de optie om zich te abonneren op opmerkingen, stuurt de verantwoordelijke voor de verwerking een automatische bevestigingsmail om door middel van een dubbele opt-in procedure na te gaan of de eigenaar van het opgegeven e-mailadres inderdaad voor deze optie heeft gekozen. De mogelijkheid om zich te abonneren op opmerkingen kan te allen tijde worden geannuleerd.

9. Routinematige verwijdering en afscherming van persoonsgegevens

De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene slechts gedurende de tijd die nodig is om het doel van de opslag te bereiken of wanneer de Europese richtlijn en verordening of enige andere wet- of regelgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen daarin voorziet.

Indien het doel van de opslag niet langer van toepassing is of indien een door de Europese richtlijn en verordeninggever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen afgeschermd of gewist.

10. Rechten van de betrokkene

a) Recht op bevestiging

Elke betrokkene heeft het recht, toegekend door de Europese richtlijnen en verordeningen, om van de verantwoordelijke voor de verwerking een bevestiging te krijgen of de hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit bevestigingsrecht, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

b) Recht van toegang

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om te allen tijde en kosteloos van de verantwoordelijke voor de verwerking informatie te verkrijgen over de persoonsgegevens die met betrekking tot hem of haar zijn opgeslagen, alsmede een kopie daarvan. Bovendien heeft de Europese richtlijn en verordening Giver de betrokkene toegang verleend tot de volgende informatie:

de verwerkingsdoeleinden
de categorieën van verwerkte persoonsgegevens
de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name aan ontvangers in derde landen of aan internationale organisaties
indien mogelijk, de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van deze duur
het bestaan van een recht van rectificatie of verwijdering van de hen betreffende persoonsgegevens of van een recht van bezwaar tegen de verwerking ervan door de voor de verwerking verantwoordelijke
het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit
als de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: Alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens
het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de gegevensbeschermingsautoriteit en, ten minste in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en het beoogde effect van een dergelijke verwerking op de betrokkene
De betrokkene heeft ook het recht om informatie te verkrijgen over de vraag of er persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Indien dit het geval is, heeft de betrokkene ook het recht om informatie te verkrijgen over de passende waarborgen met betrekking tot de doorgifte.

Indien een betrokkene dit recht van toegang wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een personeelslid van de verantwoordelijke voor de verwerking.

c) Recht op correctie

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om, met toestemming van de Europese wetgever, onverwijld de rectificatie te vragen van onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. De betrokkene heeft ook het recht om te verzoeken dat onvolledige persoonsgegevens worden ingevuld, onder meer door middel van een aanvullende verklaring, met inachtneming van de doeleinden van de verwerking.

Indien een betrokkene dit recht op correctie wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

d) Recht op annulering (recht om te worden vergeten)

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om, op grond van de Europese richtlijnen en verordeningen, van de voor de verwerking verantwoordelijke de onmiddellijke verwijdering van de hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen, wanneer een van de volgende redenen van toepassing is en op voorwaarde dat de verwerking niet noodzakelijk is:

de persoonsgegevens zijn verzameld of anderszins verwerkt voor doeleinden waarvoor ze niet langer nodig zijn
De betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking was gebaseerd in overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de gegevensbeschermingsautoriteit of artikel 9, lid 2, onder a), van de gegevensbeschermingsautoriteit, en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van de DPA en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2, van de DPA.
De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
De verwijdering van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met de diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden overeenkomstig artikel 8, lid 1, van de DS-GVO.
Indien een van de bovenstaande redenen van toepassing is en een betrokkene wenst dat de door ons opgeslagen persoonsgegevens worden gewist, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. De werknemer zorgt ervoor dat het verzoek tot verwijdering onmiddellijk wordt ingewilligd.

Indien de persoonsgegevens door ons openbaar zijn gemaakt en onze onderneming, als verantwoordelijke voor de verwerking, verplicht is de persoonsgegevens te verwijderen op grond van artikel 17 (1) DS-GVO, zullen wij redelijke maatregelen treffen, waaronder technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, om andere verantwoordelijken voor de verwerking van de gepubliceerde persoonsgegevens ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene deze andere verantwoordelijken heeft verzocht alle links naar deze persoonsgegevens of kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens te verwijderen, tenzij de verwerking noodzakelijk is. De werknemer zal in individuele gevallen de nodige stappen ondernemen.

e) Recht om de verwerking te beperken

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, toegekend door de Europese richtlijnen en verordeningen, om de verantwoordelijke voor de verwerking te verzoeken de verwerking te beperken indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

de juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die voldoende lang is om de voor de verwerking verantwoordelijke in staat te stellen de juistheid van de persoonsgegevens te controleren
De verwerking is onwettig, de betrokkene weigert de persoonsgegevens te laten verwijderen en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
De verantwoordelijke voor de verwerking heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig om te doen gelden, uit te oefenen of zich te verdedigen tegen juridische claims.
De betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de DPA bezwaar gemaakt tegen de verwerking en het is nog niet duidelijk of de door de voor de verwerking verantwoordelijke opgegeven legitieme redenen zwaarder wegen dan die van de betrokkene.
Indien aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene wenst de beperking van de bij ons opgeslagen persoonsgegevens op te vragen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. De werknemer zorgt voor de beperking van de verwerking.

f) Recht op gegevensdraagbaarheid

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens, die door de betrokkene aan een voor de verwerking verantwoordelijke zijn verstrekt, in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te ontvangen, zoals bepaald in de Europese richtlijnen en verordeningen. Hij/zij heeft ook het recht om deze gegevens ongehinderd te laten meedelen aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens ter beschikking zijn gesteld, mits de verwerking is gebaseerd op de toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de DPA of artikel 9, lid 2, onder a), van de DPA of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van de DPA en de verwerking wordt uitgevoerd door middel van geautomatiseerde procedures, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

Voorts heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op gegevensoverdracht overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de FDPIC het recht te verkrijgen dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene voor de verwerking verantwoordelijke naar de andere worden overgedragen, voor zover dit technisch haalbaar is en op voorwaarde dat dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van andere personen.

Om het recht op gegevensoverdracht te doen gelden, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met een werknemer.

g) Recht van bezwaar

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, dat door de Europese wetgever voor richtlijnen en verordeningen is toegekend, om op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de gegevensbeschermingsautoriteit te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens die op grond van zijn of haar specifieke situatie plaatsvindt. Dit geldt ook voor de profilering op basis van deze bepalingen.

In geval van bezwaar verwerken wij de persoonsgegevens niet meer, tenzij wij dwingende redenen voor de verwerking kunnen aantonen die bescherming verdienen en zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of tenzij de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Wanneer wij persoonsgegevens verwerken met het oog op direct marketing, heeft de betrokkene het recht om zich te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens met het oog op deze marketing. Dit geldt ook voor de profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing, zullen wij de persoonsgegevens niet meer voor die doeleinden verwerken.

Bovendien heeft de betrokkene het recht om zich om redenen die voortvloeien uit zijn of haar bijzondere situatie te verzetten tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens die door ons wordt uitgevoerd voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van het DPA, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang.

Om het recht van bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact met ons opnemen. Het staat de betrokkene ook vrij zijn recht van bezwaar in verband met het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij uit te oefenen, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, door middel van geautomatiseerde procedures met technische specificaties.

h) Geautomatiseerde beslissingen per geval, met inbegrip van profilering

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, zoals toegekend door de Europese richtlijnen en verordeningen, om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die voor hem of haar rechtsgevolgen heeft of hem of haar op soortgelijke wijze in aanzienlijke mate treft, mits het besluit (1) niet noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) is toegestaan bij uniale of nationale wetgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en deze wetgeving voorziet in passende waarborgen voor de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, of (3) wordt genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Wanneer het besluit (1) noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke of (2) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, nemen wij redelijke maatregelen om de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te waarborgen, met inbegrip van ten minste het recht om de tussenkomst van een persoon van de voor de verwerking verantwoordelijke te verkrijgen, zijn of haar standpunt uiteen te zetten en het besluit aan te vechten.

Indien de betrokkene rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluiten wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een personeelslid van de verantwoordelijke voor de verwerking.

i) Recht om de toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om zijn of haar toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken, zoals bepaald in de Europese richtlijn en de Verordeninggever.

Indien de betrokkene zijn of haar recht wil uitoefenen om zijn of haar toestemming in te trekken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

11. Gegevensbescherming voor aanvragen en de aanvraagprocedure

De verantwoordelijke voor de verwerking verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de aanvragers met het oog op de verwerking van de aanvraagprocedure. De verwerking kan ook langs elektronische weg plaatsvinden. Dit is met name het geval als een aanvrager de relevante aanvraagdocumenten elektronisch bij de verantwoordelijke voor de verwerking indient, bijvoorbeeld per e-mail of via een webformulier op de website. Indien de verantwoordelijke voor de verwerking een arbeidsovereenkomst met een aanvrager sluit, worden de verstrekte gegevens opgeslagen met het oog op de verwerking van de arbeidsrelatie in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Indien de voor de verwerking verantwoordelijke geen arbeidsovereenkomst met de aanvrager sluit, worden de sollicitatiedocumenten twee maanden na kennisgeving van het afwijzingsbesluit automatisch verwijderd, tenzij de verwijdering in strijd is met andere legitieme belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke. Andere legitieme belangen in deze zin zijn bijvoorbeeld een bewijsplicht in een procedure op grond van de Algemene wet op de gelijke behandeling (AGG).

12. Voorschriften inzake gegevensbescherming voor het gebruik en de toepassing van Facebook

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking heeft op deze website componenten van het bedrijf Facebook geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats op het internet, een online gemeenschap die gebruikers over het algemeen in staat stelt om met elkaar te communiceren en te communiceren in de virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor de uitwisseling van meningen en ervaringen, of stelt de internetgemeenschap in staat om persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Facebook stelt gebruikers van het sociale netwerk in staat om privéprofielen aan te maken, foto’s te uploaden en te netwerken via o.a. vriendenverzoeken.

De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens, indien een betrokkene buiten de VS of Canada woont, is Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Telkens wanneer een gebruiker een van de afzonderlijke pagina’s van deze website oproept, die door de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking wordt beheerd en waarop een Facebook-component (Facebook plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser van het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de betreffende Facebook-component gevraagd om een weergave van de betreffende Facebook-component van Facebook te downloaden. Een volledig overzicht van alle Facebook-plug-ins is beschikbaar op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. In het kader van dit technische proces wordt Facebook geïnformeerd welke specifieke subpagina van onze website door de betreffende persoon wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd bij Facebook is ingelogd, herkent Facebook bij elk bezoek aan onze website en voor de gehele duur van het verblijf op onze website welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Facebook-component en door Facebook toegewezen aan de respectievelijke Facebook-account van de betrokken persoon. Als de betreffende persoon op een van de op onze website geïntegreerde Facebook-buttons klikt, bijvoorbeeld de “Like”-button, of als de betreffende persoon een opmerking maakt, wijst Facebook deze informatie toe aan de persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betreffende persoon en slaat deze persoonlijke gegevens op.

Facebook ontvangt via de Facebook-component informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, als de betrokkene bij de toegang tot onze website tegelijkertijd bij Facebook is ingelogd; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Facebook-component klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie naar Facebook wordt verzonden, kan hij of zij voorkomen dat deze informatie wordt verzonden door uit te loggen uit zijn of haar Facebook-account voordat hij of zij toegang krijgt tot onze website.

Het door Facebook gepubliceerde databeleid, dat kan worden geraadpleegd op https://de-de.facebook.com/about/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Facebook. Het legt ook uit welke instelmogelijkheden Facebook biedt om de privacy van de betrokken persoon te beschermen. Daarnaast zijn er diverse applicaties beschikbaar die het mogelijk maken om de gegevensoverdracht naar Facebook te onderdrukken. Dergelijke toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om de gegevensoverdracht naar Facebook te onderdrukken.

13. Privacybeleid voor het gebruik en de toepassing van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft de component Google Analytics (met anonimiseringsfunctie) op deze website geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen, verzamelen en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt onder andere gegevens over welke website een betrokkene naar een website is gekomen (zogenaamde referrers), welke subpagina’s van de website zijn benaderd of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt vooral gebruikt om een internetpagina te optimaliseren en voor de kosten-batenanalyse van internetreclame.

De werkmaatschappij van de Google Analytics-component is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

De gegevensbeheerder gebruikt de toevoeging “_gat._anonymizeIp” voor de webanalyse via Google Analytics. Door deze toevoeging wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene door Google ingekort en anoniem gemaakt als de toegang tot onze internetpagina’s afkomstig is uit een lidstaat van de Europese Unie of uit een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van het onderdeel Google Analytics is de analyse van de bezoekersstromen op onze website. Google gebruikt de verkregen gegevens en informatie onder andere om het gebruik van onze website te evalueren, om voor ons online rapporten samen te stellen die de activiteiten op onze website laten zien en om verdere diensten in verband met het gebruik van onze website te leveren.

Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn is hierboven al uitgelegd. Door het instellen van de cookie wordt Google in staat gesteld om het gebruik van onze website te analyseren. Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina’s van deze website, die door de verantwoordelijke voor de verwerking wordt beheerd en waarop een Google Analytics-component is geïntegreerd, wordt opgeroepen, wordt de internetbrowser van het informatietechnologiesysteem van de betreffende persoon automatisch door de betreffende Google Analytics-component gevraagd om gegevens naar Google door te sturen voor online analyse. In de loop van dit technische proces krijgt Google kennis van persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder andere gebruikt om de herkomst van bezoekers en clicks te achterhalen en vervolgens om de afwikkeling van de opdracht mogelijk te maken.

Door middel van de cookie worden persoonlijke gegevens zoals de toegangstijd, de locatie van waaruit een toegang is ontstaan en de frequentie van de bezoeken aan onze website door de betreffende persoon opgeslagen. Bij elk bezoek aan onze website worden deze persoonlijke gegevens, met inbegrip van het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetverbinding, aan Google in de Verenigde Staten van Amerika doorgegeven. Deze persoonlijke gegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, doorgeven aan derden.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven beschreven, te allen tijde verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser en kan dus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies: [borlabs-cookie type=”btn-cookie-preference” title=”Instellingen aanpassen” element=”link”/]

Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een reeds door Google Analytics ingesteld cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens die door Google Analytics worden gegenereerd en die betrekking hebben op het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Google. Hiervoor moet de betreffende persoon een browser add-on onder de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout downloaden en installeren. Deze browser add-on informeert Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens en informatie over bezoeken aan websites mogen worden doorgegeven aan Google Analytics. De installatie van de browser add-on wordt door Google als een bezwaar beschouwd. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene wordt verwijderd, geformatteerd of op een later tijdstip opnieuw wordt geïnstalleerd, moet de betrokkene de browser add-on opnieuw installeren om Google Analytics te deactiveren. Als de browser add-on wordt verwijderd of gedeactiveerd door de betrokken persoon of een andere persoon binnen zijn of haar beheersgebied, kan de browser add-on opnieuw worden geïnstalleerd of opnieuw worden geactiveerd.

Meer informatie en het toepasselijke privacybeleid van Google vindt u op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics wordt nader toegelicht op deze link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

14. Privacybeleid voor het gebruik en de werking van Google+

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking heeft de Google+-button als onderdeel in deze website geïntegreerd. Google+ is een zogenaamd sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats op het internet, een online gemeenschap die gebruikers over het algemeen in staat stelt om met elkaar te communiceren en te communiceren in de virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor de uitwisseling van meningen en ervaringen of het stelt de internetgemeenschap in staat om persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Google+ stelt gebruikers van sociale netwerken in staat om privéprofielen aan te maken, foto’s te uploaden en te netwerken via onder andere vriendschapsverzoeken.

De werkmaatschappij van Google+ is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Telkens wanneer een gebruiker een van de afzonderlijke pagina’s van deze website oproept die door de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking worden beheerd en waarop een Google+-button is geïntegreerd, wordt de internetbrowser van het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de betreffende Google+-button gevraagd om een weergave van de betreffende Google+-button van Google te downloaden. In het kader van dit technische proces wordt Google geïnformeerd welke specifieke subpagina van onze website door de betreffende persoon wordt bezocht. Meer gedetailleerde informatie over Google+ is beschikbaar op https://developers.google.com/+/.

Als de betreffende persoon tegelijkertijd bij Google+ is ingelogd, herkent Google bij elke oproep van de betreffende persoon op onze website en voor de gehele duur van het verblijf op onze website welke specifieke subpagina van onze website de betreffende persoon bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Google+ knop en door Google toegewezen aan de betreffende Google+ account van de betreffende persoon.

Indien de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Google+ buttons klikt en daarmee een Google+1 aanbeveling doet, wijst Google deze informatie toe aan het persoonlijke Google+ gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens op. Google slaat de Google+1 aanbeveling van de betrokkene op en maakt deze openbaar in overeenstemming met de door de betrokkene in dit verband aanvaarde voorwaarden. Een door de betrokkene op deze website gedane aanbeveling van Google+1 wordt vervolgens samen met andere persoonlijke gegevens, zoals de naam van het door de betrokkene gebruikte Google+1-account en de in dat account opgeslagen foto, opgeslagen in andere Google-services, bijvoorbeeld de zoekmachineresultaten van de Google-zoekmachine, het Google-account van de betrokkene of andere plaatsen, bijvoorbeeld op websites of in verband met advertenties, opgeslagen en verwerkt. Bovendien kan Google het bezoek aan deze website koppelen aan andere persoonlijke gegevens die door Google zijn opgeslagen. Ook Google registreert deze persoonlijke informatie met als doel het verbeteren of optimaliseren van de verschillende diensten die door Google worden aangeboden.

De Google+-button vertelt Google dat het gegevenssubject onze website heeft bezocht als het gegevenssubject tegelijk met het bezoek aan onze website bij Google+ is ingelogd, ongeacht of het gegevenssubject op de Google+-button klikt of niet.

Indien de betrokkene niet wenst dat zijn of haar persoonlijke gegevens aan Google worden doorgegeven, kan hij of zij een dergelijke overdracht voorkomen door uit te loggen uit zijn of haar Google+ account voordat hij of zij onze website bezoekt.

Meer informatie en het toepasselijke privacybeleid van Google vindt u op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Meer informatie van Google over de Google+1 button is te vinden op https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

15. Privacybeleid voor het gebruik en de toepassing van Instagram

De gegevensbeheerder heeft op deze website geïntegreerde componenten van de Instagram-service. Instagram is een dienst die zich kwalificeert als een audiovisueel platform en stelt gebruikers in staat om foto’s en video’s te delen en ook om dergelijke gegevens te verspreiden in andere sociale netwerken.

De werkmaatschappij van de Instagram-dienst is Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

Telkens wanneer een gebruiker toegang krijgt tot een van de afzonderlijke pagina’s van deze website die door de beheerder van de gegevensverwerking worden beheerd en waarop een Instagram-component (Insta Button) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de betreffende Instagram-component gevraagd om een weergave van de betreffende Instagram-component te downloaden. In het kader van dit technische proces wordt Instagram geïnformeerd welke specifieke subpagina van onze website door de betreffende persoon wordt bezocht.

Als de persoon in kwestie tegelijkertijd is ingelogd op Instagram, herkent Instagram welke specifieke subpagina door de persoon in kwestie wordt bezocht bij elke oproep op onze website en voor de gehele duur van het betreffende bezoek aan onze website. Deze informatie wordt verzameld door het Instagram-onderdeel en door Instagram toegewezen aan de respectieve Instagram-rekening van de betrokken persoon. Als de betrokken persoon op een van de op onze website geïntegreerde Instagram-knoppen klikt, worden de gegevens en informatie die daarmee worden overgedragen, toegewezen aan de persoonlijke Instagram-gebruikersaccount van de betrokken persoon en door Instagram opgeslagen en verwerkt.

Instagram ontvangt via het Instagram-onderdeel informatie dat de betreffende persoon onze website heeft bezocht als de betreffende persoon op hetzelfde moment is ingelogd op Instagram wanneer hij of zij onze website bezoekt, ongeacht of de betreffende persoon op het Instagram-onderdeel klikt of niet. Als de betrokken persoon dergelijke informatie niet wenst te ontvangen van Instagram, kan hij/zij de overdracht verhinderen door uit te loggen van zijn/haar Instagram-account alvorens toegang te krijgen tot onze website.

Meer informatie en het van toepassing zijnde privacybeleid van Instagram vindt u op https://help.instagram.com/155833707900388 en https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

16. Privacybeleid voor het gebruik van LinkedIn

De gegevensbeheerder heeft op deze website componenten van LinkedIn Corporation geïntegreerd. LinkedIn is een op internet gebaseerd sociaal netwerk dat gebruikers in staat stelt om verbinding te maken met bestaande zakelijke contacten en om nieuwe zakelijke contacten te leggen. Meer dan 400 miljoen geregistreerde gebruikers gebruiken LinkedIn in meer dan 200 landen. Dit maakt LinkedIn momenteel het grootste platform voor zakelijke contacten en een van de meest bezochte websites ter wereld.

LinkedIn wordt geëxploiteerd door LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Voor kwesties op het gebied van gegevensbescherming buiten de VS is LinkedIn Ierland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland, verantwoordelijk.

Telkens wanneer een LinkedIn component (LinkedIn plug-in) op onze website wordt geïnstalleerd, zorgt de LinkedIn plug-in ervoor dat de browser die door het individu wordt gebruikt een weergave van het LinkedIn component downloadt. Meer informatie over LinkedIn plug-ins vindt u op https://developer.linkedin.com/plugins. Door dit technische proces weet LinkedIn welke specifieke pagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de persoon is ingelogd op LinkedIn, weet LinkedIn bij elk bezoek aan onze website welke specifieke pagina van onze website de persoon bezoekt, en voor de duur van het bezoek van de persoon. Deze informatie wordt verzameld door de LinkedIn-component en door LinkedIn toegewezen aan het LinkedIn-account van de betreffende persoon. Als de betrokkene op een op onze website geïntegreerde LinkedIn-knop klikt, wijst LinkedIn deze informatie toe aan het persoonlijke LinkedIn-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens op.

LinkedIn ontvangt via het LinkedIn onderdeel informatie dat de betreffende persoon onze website heeft bezocht als de betreffende persoon ingelogd is op LinkedIn op het moment dat hij of zij onze website bezoekt; dit gebeurt ongeacht of de betreffende persoon op het LinkedIn onderdeel klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie naar LinkedIn wordt gestuurd, kan hij of zij voorkomen dat deze informatie wordt verstuurd door uit te loggen uit zijn of haar LinkedIn-account voordat hij of zij toegang krijgt tot onze website.

LinkedIn op https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls biedt de mogelijkheid om zich af te melden voor e-mailberichten, SMS-berichten en gerichte advertenties, en om de advertentie-instellingen te beheren. LinkedIn maakt ook gebruik van partners zoals Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua en Lotame die cookies kunnen plaatsen. Dergelijke cookies kunnen worden geweigerd op https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Het huidige privacybeleid van LinkedIn is beschikbaar op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Het cookiebeleid van LinkedIn is beschikbaar op https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

17. Privacybeleid voor het gebruik en de toepassing van Pinterest

De datacontroleur heeft componenten van Pinterest Inc. op deze website geïntegreerd. Pinterest is een zogenaamd sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats op het internet, een online gemeenschap die gebruikers over het algemeen in staat stelt om met elkaar te communiceren en te communiceren in de virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor de uitwisseling van meningen en ervaringen of het stelt de internetgemeenschap in staat om persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Pinterest stelt gebruikers van het sociale netwerk onder andere in staat om verzamelingen van foto’s en individuele afbeeldingen en beschrijvingen te publiceren op virtuele prikborden (zogenaamde pinning), die op hun beurt kunnen worden gedeeld door andere gebruikers (zogenaamde repinning) of becommentarieerd.

De werkmaatschappij van Pinterest is Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland.

Telkens wanneer een gebruiker een van de afzonderlijke pagina’s van deze website opent, die door de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking wordt beheerd en waarop een Pinterest-component (Pinterest-plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het IT-systeem van de betrokkene automatisch door de betreffende Pinterest-component gevraagd om een weergave van de betreffende Pinterest-component van Pinterest te downloaden. Meer informatie over Pinterest is beschikbaar op https://pinterest.com/. Door dit technische proces weet Pinterest welke specifieke pagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de persoon in kwestie tegelijkertijd is ingelogd op Pinterest, weet Pinterest welke specifieke pagina van onze website de persoon in kwestie elke keer dat de persoon in kwestie onze website bezoekt en voor de gehele duur van zijn of haar verblijf op onze website. Deze informatie wordt verzameld door de Pinterest-component en door Pinterest toegewezen aan de respectievelijke Pinterest-rekening van de betreffende persoon. Als de betreffende persoon op een Pinterest-knop drukt die op onze website is geïntegreerd, wijst Pinterest deze informatie toe aan de persoonlijke Pinterest-gebruikersaccount van de betreffende persoon en slaat deze persoonlijke gegevens op.

De Pinterest-component informeert Pinterest dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijk met de toegang tot onze website op Pinterest is ingelogd, ongeacht of de betrokkene op de Pinterest-component klikt of niet. Als de betrokkene niet wenst dat deze informatie naar Pinterest wordt verzonden, kan hij/zij voorkomen dat deze informatie wordt verzonden door uit te loggen van zijn/haar Pinterest-account voordat hij/zij toegang krijgt tot onze website.

Het door Pinterest gepubliceerde Privacybeleid, dat kan worden geraadpleegd op https://about.pinterest.com/privacy-policy, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Pinterest.

18. Privacybeleid voor het gebruik en de toepassing van Tumblr

De datacontroleur heeft op deze website componenten van Tumblr geïntegreerd. Tumblr is een platform dat gebruikers in staat stelt om een blog te creëren en te beheren. Een blog is een portaal op een website, meestal openbaar toegankelijk, waar een of meer mensen, bloggers of webloggers genoemd, artikelen kunnen plaatsen of gedachten kunnen opschrijven in zogenaamde blogposts. In een blog op Tumblr kan de gebruiker bijvoorbeeld teksten, afbeeldingen, links en video’s publiceren en verspreiden in de digitale ruimte. Bovendien kunnen Tumblr-gebruikers de inhoud van andere websites overnemen in hun eigen blog.

Tumblr wordt geëxploiteerd door Oath (EMEA) Limited, 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Ierland.

Telkens wanneer een gebruiker een van de afzonderlijke pagina’s van deze website oproept, die door de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking wordt bediend en waarop een Tumblr-component (Tumblr-button) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de betreffende Tumblr-component gevraagd om een weergave van de betreffende Tumblr-component van Tumblr te downloaden. Meer informatie over de Tumblr-knoppen is te vinden op https://www.tumblr.com/buttons. In het kader van dit technische proces wordt Tumblr geïnformeerd welke specifieke subpagina van onze website door de betreffende persoon wordt bezocht. Het doel van de integratie van de Tumblr-component is om onze gebruikers in staat te stellen de inhoud van deze website te herdistribueren, om deze website bekend te maken in de digitale wereld en om ons verkeer te vergroten.

Indien de betrokkene ook is ingelogd op Tumblr, zal Tumblr bij elk bezoek aan onze website en voor de gehele duur van het verblijf op onze website herkennen welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Tumblr-component en door Tumblr toegewezen aan de respectieve Tumblr-rekening van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Tumblr-buttons klikt, worden de gegevens en informatie die daarmee worden overgedragen, toegewezen aan de persoonlijke Tumblr-gebruikersaccount van de betrokkene en door Tumblr opgeslagen en verwerkt.

Tumblr ontvangt via het Tumblr-onderdeel informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene bij de toegang tot onze website is ingelogd op Tumblr; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op het Tumblr-onderdeel klikt of niet. Indien de betrokkene niet wenst dat deze informatie aan Tumblr wordt doorgegeven, kan hij of zij de overdracht verhinderen door uit te loggen van zijn of haar Tumblr-account voordat hij of zij toegang krijgt tot onze website.

Het huidige privacybeleid van Tumblr is te vinden op https://www.tumblr.com/policy/en/privacy.

19. Gegevensbeschermingsvoorschriften voor het gebruik en de toepassing van Twitter

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking heeft componenten van Twitter op deze website geïntegreerd. Twitter is een meertalige, openbaar toegankelijke microbloggingdienst waar gebruikers zogenaamde tweets kunnen plaatsen en verspreiden, d.w.z. korte berichten die beperkt zijn tot 280 karakters. Deze korte berichten zijn voor iedereen toegankelijk, ook voor diegenen die niet geregistreerd zijn bij Twitter. De tweets worden ook getoond aan de zogenaamde volgers van de betreffende gebruiker. Volgers zijn andere Twittergebruikers die de tweets van een gebruiker volgen. Bovendien maakt Twitter het mogelijk om een breed publiek aan te spreken via hashtags, links of retweets.

Werkmaatschappij van Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07, Ierland.

Telkens wanneer de betrokkene zich toegang verschaft tot een van de afzonderlijke pagina’s van deze website die door de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking worden beheerd en waarop een Twitter-component (Twitter-button) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser van het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de betreffende Twitter-component gevraagd om een weergave van de betreffende Twitter-component van Twitter te downloaden. Meer informatie over de Twitter-buttons is te vinden op https://about.twitter.com/de/resources/buttons. In het kader van dit technische proces wordt Twitter geïnformeerd welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht. Het doel van de integratie van de Twitter-component is om onze gebruikers in staat te stellen de inhoud van deze website verder te verspreiden, om deze website bekend te maken in de digitale wereld en om onze bezoekersaantallen te verhogen.

Indien de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd op Twitter, herkent Twitter bij elk bezoek aan onze website en voor de gehele duur van het verblijf op onze website welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt door de Twitter-component verzameld en door Twitter aan de betreffende Twitter-account van de betrokkene toegewezen. Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Twitter-buttons klikt, worden de op deze manier verzonden gegevens en informatie aan het persoonlijke Twitter-gebruikersaccount van de betrokkene toegewezen en door Twitter opgeslagen en verwerkt.

Twitter ontvangt via de Twitter-component informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, als de betrokkene tegelijkertijd met de toegang tot onze website bij Twitter is aangemeld; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Twitter-component klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie naar Twitter wordt gestuurd, kan hij of zij dit voorkomen door uit te loggen uit zijn of haar Twitter-account voordat hij of zij toegang krijgt tot onze website.

De geldende regels voor gegevensbescherming van Twitter zijn te vinden op https://twitter.com/privacy?lang=de.

20. Privacybeleid voor het gebruik en de toepassing van Xing

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking heeft op deze website componenten van Xing geïntegreerd. Xing is een op internet gebaseerd sociaal netwerk dat gebruikers in staat stelt om verbinding te maken met bestaande zakelijke contacten en om nieuwe zakelijke contacten te leggen. Individuele gebruikers kunnen een persoonlijk profiel van zichzelf aanmaken op Xing. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld bedrijfsprofielen aanmaken of vacatures op Xing publiceren.

Xing wordt geëxploiteerd door XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland.

Telkens wanneer een gebruiker een van de afzonderlijke pagina’s van deze website oproept, die door de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking wordt bediend en waarop een Xing-component (Xing-plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de betreffende Xing-component gevraagd om een weergave van de betreffende Xing-component van Xing te downloaden. Meer informatie over de Xing-plug-ins vindt u op https://dev.xing.com/plugins. In het kader van dit technische proces verkrijgt Xing informatie over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd op Xing is ingelogd, herkent Xing bij elke oproep op onze website en voor de gehele duur van het verblijf op onze website welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Xing-component en door Xing toegewezen aan de respectieve Xing-rekening van de betrokken persoon. Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Xing-buttons klikt, bijvoorbeeld de “Share”-button, wijst Xing deze informatie toe aan de persoonlijke Xing-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens op.

Xing ontvangt via het Xing-component altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijk met de toegang tot onze website op Xing is ingelogd; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op het Xing-component klikt of niet. Als de betrokkene niet wenst dat deze informatie aan Xing wordt doorgegeven, kan hij of zij de overdracht verhinderen door uit te loggen uit zijn of haar Xing-account voordat hij of zij toegang krijgt tot onze website.

Het door Xing gepubliceerde reglement inzake gegevensbescherming, dat kan worden geraadpleegd op https://www.xing.com/privacy, geeft informatie over de verzameling, de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens door Xing. Xing heeft ook informatie over gegevensbescherming gepubliceerd voor de XING Share knop op https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

21. Privacybeleid voor het gebruik en de toepassing van de functies van het Amazon-Partnerprogramma

De datacontroleur heeft als deelnemer aan het Amazon-Partnerprogramma Amazon-componenten op deze website geïntegreerd. De Amazon Componenten zijn ontworpen door Amazon met als doel klanten aan te trekken via advertenties op verschillende websites van de Amazon Group, met name Amazon.co.uk, Local.Amazon.co.uk, Amazon.de, BuyVIP.com, Amazon.fr, Amazon.it en Amazon.es. BuyVIP.com tegen betaling van een commissie. De gegevensbeheerder kan reclame-inkomsten genereren door gebruik te maken van de Amazone-componenten.

De werkmaatschappij van deze Amazonecomponenten is Amazon EU S.à.r.l, 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxemburg, Luxemburg.

Amazon zet een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn is hierboven al uitgelegd. Telkens wanneer een gebruiker een van de afzonderlijke pagina’s van deze website opent, die door de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking wordt beheerd en waarop een Amazon-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser van het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de betreffende Amazon-component gevraagd om gegevens aan Amazon door te geven voor het doel van online reclame en de afwikkeling van opdrachten. In het kader van deze technische procedure verkrijgt Amazon kennis van persoonsgegevens die door Amazon worden gebruikt om de herkomst van de door Amazon ontvangen opdrachten te achterhalen en vervolgens de afwikkeling van de opdracht mogelijk te maken. Amazon kan onder andere traceren dat de betreffende persoon op een partnerlink op onze website heeft geklikt.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven beschreven, te allen tijde verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser en kan dus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Amazon een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kunnen cookies die al door Amazon zijn ingesteld op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s.

Meer informatie en de van toepassing zijnde gegevensbeschermingsvoorschriften van Amazon vindt u op https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=3312401.

22. Privacybeleid voor het gebruik en de toepassing van Awin

De datacontroleur heeft op deze website componenten van Awin geïntegreerd. Awin is een Duits affiliate netwerk dat affiliate marketing aanbiedt. Affiliate marketing is een door het internet ondersteunde vorm van distributie die commerciële exploitanten van internetsites, zogenaamde handelaren of adverteerders, in staat stelt om reclame, die gewoonlijk wordt betaald door middel van klik- of verkoopcommissies, weer te geven op internetsites van derden, d.w.z. distributiepartners die ook wel bekend staan als filialen of uitgevers. Via het affiliatienetwerk stelt de merchant een reclamemedium ter beschikking, d.w.z. een reclamebanner of een ander geschikt middel voor internetreclame, dat vervolgens door een affiliate op zijn eigen internetpagina’s wordt geïntegreerd of via andere kanalen, zoals trefwoordreclame of e-mailmarketing, wordt geadverteerd.
De werkmaatschappij van Awin is Awin AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlijn, Duitsland.
Awin plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn is hierboven al uitgelegd. De tracking cookie van Awin slaat geen persoonlijke gegevens op. Alleen het identificatienummer van de Affiliate, d.w.z. de partner die de potentiële klant doorverwijst, evenals het ordernummer van de bezoeker van een website en het aangeklikte advertentiemateriaal worden opgeslagen. Het doel van het opslaan van deze gegevens is het verwerken van commissiebetalingen tussen een merchant en de affiliate, die via het affiliate-netwerk, d.w.z. Awin, worden verwerkt.
De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven beschreven, te allen tijde verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser en kan dus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Awin een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Daarnaast kunnen reeds door Awin geplaatste cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd.
Het huidige privacybeleid van Awin is te vinden op http://www.Awin.com/de/ueber-Awin/datenschutz/.

23. Privacybeleid voor het gebruik en de toepassing van YouTube

De gegevensbeheerder heeft YouTube-onderdelen geïntegreerd in deze website. YouTube is een internetvideoportal waar videoclips gratis door uitgevers kunnen worden geplaatst en waar andere gebruikers ze kunnen bekijken, beoordelen en becommentariëren, eveneens gratis. Via YouTube kunnen alle soorten video’s worden gepubliceerd. Daarom zijn complete film- en televisieprogramma’s, maar ook muziekvideo’s, trailers of video’s die door de gebruikers zelf zijn gemaakt, via het internetportaal toegankelijk.

YouTube wordt beheerd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Telkens wanneer de betrokkene toegang krijgt tot een van de afzonderlijke pagina’s van deze website die door de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking worden beheerd en waarop een YouTube-component (YouTube-video) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser van het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de desbetreffende YouTube-component gevraagd om een weergave van de desbetreffende YouTube-component van YouTube te downloaden. Meer informatie op YouTube is te vinden op https://www.youtube.com/yt/about/de/. In het kader van dit technische proces worden YouTube en Google geïnformeerd over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de persoon in kwestie tegelijkertijd is ingelogd op YouTube, herkent YouTube welke specifieke pagina van onze website de persoon in kwestie bezoekt door een pagina met een YouTube-video op te roepen. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en toegewezen aan de respectievelijke YouTube-account van de betrokken persoon.

YouTube en Google ontvangen via het YouTube-onderdeel informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht wanneer de betrokkene tegelijkertijd met zijn of haar bezoek aan onze website op YouTube is ingelogd, ongeacht of de betrokkene op een YouTube-video klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie naar YouTube en Google wordt verzonden, kan hij of zij voorkomen dat deze informatie wordt verzonden door uit te loggen uit zijn of haar YouTube-account voordat hij of zij onze website bezoekt.

Het door YouTube gepubliceerde privacybeleid, dat beschikbaar is op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door YouTube en Google.

24. Rechtsgrondslag van de verwerking

Art. 6 I lit. een DS-GVO dient onze onderneming als wettelijke basis voor verwerkingshandelingen waarvoor wij toestemming krijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld bij verwerkingshandelingen die nodig zijn voor de levering van goederen of het verlenen van een andere dienst of tegenprestatie, is de verwerking gebaseerd op art. 6 I lit. b DS-GVO. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingen die nodig zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld bij vragen over onze producten of diensten. Indien onze onderneming onderworpen is aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maakt, bijvoorbeeld om aan fiscale verplichtingen te voldoen, is de verwerking gebaseerd op Art. 6 I lit. c DS-GVO. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker van ons bedrijf gewond raakt en zijn of haar naam, leeftijd, gegevens van de ziektekostenverzekering of andere vitale informatie aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij bekend moet worden gemaakt. De verwerking zou dan gebaseerd zijn op Art. 6 I lit. d DS-GVO.
Ten slotte kan de verwerking worden gebaseerd op art. 6 I lit. f DS-GVO. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn op deze rechtsgrondslag gebaseerd indien de verwerking noodzakelijk is om een legitiem belang van onze onderneming of van een derde partij te waarborgen, op voorwaarde dat de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet prevaleren. Wij mogen dergelijke bewerkingen uitvoeren, met name omdat ze specifiek door de Europese wetgever zijn genoemd. In dit verband was zij van mening dat een rechtmatig belang kan worden verondersteld indien de betrokkene een klant van de voor de verwerking verantwoordelijke is (overweging 47, zin 2, DS-GVO).

25. Legitieme belangen bij de door de voor de verwerking verantwoordelijke of een derde uitgevoerde verwerking

Indien de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 I lit. f van de DS-GVO, is het in ons legitiem belang om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren in het belang van het welzijn van al onze medewerkers en onze aandeelhouders.

26. Duur van de opslag van de persoonsgegevens

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na afloop van deze termijn worden de desbetreffende gegevens routinematig gewist, mits deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of het aangaan van een contract.

27. Wettelijke of contractuele bepalingen betreffende de verstrekking van de persoonsgegevens; noodzaak voor het sluiten van het contract; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van de gegevens

Wij willen u erop wijzen dat de verstrekking van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. fiscale voorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele voorschriften (bijv. informatie over de contractpartner).
Soms kan het nodig zijn dat er een contract wordt afgesloten dat een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. Zo is de betrokkene verplicht ons persoonlijke gegevens te verstrekken als ons bedrijf met hem/haar een contract afsluit. Als de persoonsgegevens niet worden verstrekt, kan het contract met de betrokkene niet worden gesloten.
Voordat de persoon in kwestie persoonlijke gegevens beschikbaar stelt, moet hij of zij contact opnemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker zal de betrokkene per geval informeren of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zouden zijn als de persoonsgegevens niet zouden worden verstrekt.

28. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf vermijden we automatische besluitvorming of profilering.

Deze gegevensbeschermingsverklaring is opgesteld door de Data Protection Declaration Generator van de DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, die optreedt als External Data Protection Officer Stuttgart, in samenwerking met de in Keulen gevestigde gegevensbeschermingsadvocaat Christian Solmecke.