Polityka prywatności

Ochrona danych ma dla nas szczególnie wysoki priorytet. Korzystanie z naszej strony internetowej jest możliwe bez podawania danych osobowych. Jeżeli jednak osoba, której dane dotyczą, chce za pośrednictwem naszej strony internetowej korzystać ze specjalnych usług naszego przedsiębiorstwa, przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i jeżeli nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, z reguły uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych oraz zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami o ochronie danych. Poprzez niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych nasze przedsiębiorstwo pragnie poinformować opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane o przysługujących im prawach za pośrednictwem niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Jako administrator danych, wdrożyliśmy liczne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić jak najpełniejszą ochronę danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Niemniej jednak w internetowych transmisjach danych zawsze mogą występować luki w zabezpieczeniach, tak więc nie można zagwarantować całkowitej ochrony. Z tego powodu każda osoba, której dane dotyczą, może przekazać nam dane osobowe w inny sposób, na przykład przez telefon.

1. Definicje

Deklaracja ochrony danych opiera się na pojęciach użytych w dyrektywie europejskiej i rozporządzeniu przy uchwalaniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (DS-GVO). Nasza deklaracja o ochronie danych powinna być łatwa do przeczytania i zrozumienia zarówno dla ogółu społeczeństwa, jak i dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy z wyprzedzeniem wyjaśnić stosowane pojęcia.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych używamy między innymi następujących terminów:

 • a) Dane osobowe

  Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej “osobą, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej

 • b) Podmiot danych

  Podmiot danych oznacza każdą zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora.

 • c) Przetwarzanie

  Przetwarzanie oznacza jakąkolwiek operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, archiwizowanie, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 • c) Przetwarzanieoznacza jakąkolwiek operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, archiwizowanie, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 • d) Ograniczenie przetwarzania danych

  Ograniczenie przetwarzania to oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

 • e) Profilowanie

  Profilowanie to każdy rodzaj zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobowych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących wyników pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub zmiany lokalizacji.

 • f) Pseudonimizacja

  Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że dane osobowe nie mogą być już przypisane do konkretnej osoby, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem, że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym, które zapewniają, że dane osobowe nie są przypisane do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

 • g) Kontroler lub osoba odpowiedzialna za przetwarzanie

  Administrator lub osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych to osoba fizyczna lub prawna, władza publiczna, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub państwa członkowskiego, administrator lub szczególne kryteria jego wyznaczania mogą być przewidziane w prawie Unii lub państwa członkowskiego.

 • h) Procesor

  Podmiot przetwarzający to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora danych.

 • i) Odbiorca

  Odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, bez względu na to, czy jest to strona trzecia, czy nie. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w kontekście konkretnego zadania dochodzeniowego na mocy prawa Unii lub państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.

 • j) Strona trzecia

  Strona trzecia to osoba fizyczna lub prawna, władza publiczna, agencja lub inny organ niebędący podmiotem danych, administratorem danych, podmiotem przetwarzającym oraz osobami upoważnionymi do przetwarzania danych osobowych, za które bezpośrednio odpowiada administrator danych lub podmiot przetwarzający.

 • k) Zgoda

  Zgoda oznacza dobrowolne, konkretne i świadome wskazanie swojej woli w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego aktu potwierdzającego, poprzez który osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

2. Nazwa i adres kontrolera

Administratorem danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, innych przepisów o ochronie danych osobowych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych osobowych jest:

Patric Herweh

Hölderlinstr. 14

69221 Heidelberg-Dossenheim
Niemcy

Kontakt:

E-Mail: impressum (ahtt) tekweb.de

Telefon: 06221 / 6739867

3. Cookies

Nasze strony internetowe używają plików cookie. Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wiele stron internetowych i serwerów korzysta z plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tak zwany identyfikator pliku cookie. ID pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się on z ciągu znaków, za pomocą których strony internetowe i serwery mogą zostać przyporządkowane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której plik cookie został zapisany. Dzięki temu odwiedzane strony internetowe i serwery mogą odróżnić indywidualną przeglądarkę osoby, której dane dotyczą, od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Konkretna przeglądarka internetowa może zostać rozpoznana i zidentyfikowana dzięki unikalnemu identyfikatorowi cookie.

Dzięki wykorzystaniu plików cookie możemy zapewnić użytkownikom tej strony internetowej bardziej przyjazne usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

Za pomocą plików cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą zostać zoptymalizowane z korzyścią dla użytkownika. Jak już wspomniano, pliki cookie umożliwiają nam rozpoznawanie użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Na przykład użytkownik strony internetowej wykorzystującej pliki cookie nie musi przy każdej wizycie na tej stronie ponownie wprowadzać swoich danych dostępowych, ponieważ jest to wykonywane przez stronę internetową i plik cookie przechowywany w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest cookie koszyka zakupów w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje za pomocą pliku cookie pozycje, które klient umieścił w wirtualnym koszyku.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili uniemożliwić zapisywanie plików cookie na naszej stronie internetowej poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale zablokować zapisywanie plików cookie. Ponadto już ustawione pliki cookie można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innych programów komputerowych. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, dezaktywuje ustawienia plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni użyteczne.

4. Zbieranie ogólnych danych i informacji

Nasza strona internetowa gromadzi szereg ogólnych danych i informacji przy każdym wywołaniu strony internetowej przez podmiot danych lub zautomatyzowany system. Te ogólne dane i informacje są zapisywane w plikach dziennika serwera. Gromadzone mogą być następujące dane: (1) typy i wersje przeglądarki, (2) system operacyjny używany przez system dostępu, (3) strona internetowa, z której system dostępu uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej (tzw. referrer), (4) podstrony internetowe, do których system dostępu uzyskuje dostęp na naszej stronie internetowej, (5) datę i godzinę dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawcę usług internetowych systemu dostępu i (8) inne podobne dane i informacje, które służą do zapobiegania niebezpieczeństwom w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, nie wyciągamy żadnych wniosków na temat podmiotu danych. Informacje te są raczej wymagane w celu (1) prawidłowego dostarczania treści naszej strony internetowej, (2) optymalizacji treści naszej strony internetowej, jak również reklamy na niej, (3) zapewnienia stałej sprawności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej, jak również (4) dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania w przypadku cyberataku. Dlatego też dane i informacje zebrane anonimowo są z jednej strony statystycznie i dalej analizowane w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszym przedsiębiorstwie, aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszelkich danych osobowych przekazanych przez osobę, której dane dotyczą.

5. Rejestracja na naszej stronie internetowej

Osoba, której dane dotyczą, ma możliwość zarejestrowania się na stronie internetowej administratora poprzez podanie danych osobowych. Dane osobowe, które w tym kontekście są przekazywane do kontrolera, wynikają z odpowiedniej maski wprowadzania danych użytej do rejestracji. Dane osobowe wprowadzone przez osobę, której dane dotyczą, są gromadzone i przechowywane wyłącznie do użytku wewnętrznego przez administratora i do jego własnych celów. Administrator może zlecić przekazanie danych jednemu lub kilku podmiotom przetwarzającym, na przykład dostawcy usług kurierskich, który również będzie wykorzystywał dane osobowe wyłącznie do użytku wewnętrznego przypisanego administratorowi.

Podczas rejestracji na stronie internetowej administratora zapisywany jest również adres IP przypisany przez dostawcę usług internetowych (ISP) podmiotu danych, data i godzina rejestracji. Zapisywanie tych danych odbywa się z uwagi na fakt, że tylko w ten sposób można zapobiec nadużywaniu naszych usług, a w razie potrzeby dane te umożliwiają wyjaśnienie popełnionych przestępstw. W związku z tym przechowywanie tych danych jest konieczne dla ochrony administratora danych. Z zasady dane te nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że istnieje prawny obowiązek ich przekazania lub przekazanie ich służy celom ścigania karnego.

Rejestracja osoby, której dane dotyczą, poprzez dobrowolne podanie danych osobowych służy celowi administratora, jakim jest oferowanie osobie, której dane dotyczą, treści lub usług, które ze względu na charakter sprawy mogą być oferowane wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom. Osoby zarejestrowane mają prawo w każdej chwili zmodyfikować dane osobowe podane podczas rejestracji lub całkowicie usunąć je z bazy danych administratora.

Administrator danych w każdej chwili, na żądanie, udziela każdemu podmiotowi danych informacji o tym, jakie dane osobowe na jego temat są przechowywane. Ponadto administrator koryguje lub usuwa dane osobowe na wniosek lub wskazanie podmiotu danych, o ile nie stoi to w sprzeczności z ustawowymi obowiązkami w zakresie przechowywania danych. Cały personel administratora jest dostępny dla podmiotu danych jako osoby kontaktowe w tym kontekście.

6. Możliwość kontaktu poprzez stronę internetową

Ze względu na wymogi prawne, nasza strona internetowa zawiera informacje, które umożliwiają szybki kontakt elektroniczny z naszym przedsiębiorstwem, jak również bezpośrednią komunikację z nami, co obejmuje również ogólny adres tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli osoba, której dane dotyczą, skontaktuje się z administratorem za pomocą poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez osobę, której dane dotyczą, zostaną automatycznie zapisane. Takie dane osobowe przekazane dobrowolnie administratorowi przez osobę, której dane dotyczą, będą przechowywane do celów przetwarzania lub kontaktu z osobą, której dane dotyczą. Takie dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim.

7. Funkcja komentowania na blogu na stronie

Oferujemy użytkownikom możliwość pozostawiania indywidualnych komentarzy do poszczególnych wypowiedzi na blogu, który znajduje się na stronie internetowej administratora. Blog to portal prowadzony na stronie internetowej, zwykle publicznie dostępny, na którym jedna lub więcej osób, zwanych blogerami lub blogerami internetowymi, może zamieszczać artykuły lub zapisywać myśli w tzw. blogpostach. Wpisy na blogu mogą być zazwyczaj komentowane przez osoby trzecie.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, pozostawi komentarz na blogu opublikowanym na tej stronie internetowej, oprócz komentarzy pozostawionych przez osobę, której dane dotyczą, zostaną zapisane i opublikowane szczegóły dotyczące czasu wprowadzenia komentarza oraz nazwa użytkownika (pseudonim) wybrana przez osobę, której dane dotyczą. Ponadto rejestrowany jest również adres IP przypisany przez dostawcę usług internetowych (ISP) danej osoby. Zapis adresu IP ma miejsce ze względów bezpieczeństwa oraz w przypadku, gdy dana osoba narusza prawa osób trzecich poprzez zamieszczenie komentarza lub zamieszcza treści niezgodne z prawem. Przechowywanie tych danych osobowych leży zatem we własnym interesie administratora, tak aby w razie potrzeby mógł się on uwolnić od odpowiedzialności w przypadku naruszenia prawa. Zebrane dane osobowe nie będą ujawniane osobom trzecim, chyba że takie ujawnienie jest wymagane przez prawo lub służy obronie prawnej administratora.

8. Subskrypcja komentarzy na blogu na stronie internetowej

Komentarze zamieszczane na blogu mogą być z zasady subskrybowane przez osoby trzecie. W szczególności, możliwe jest, aby komentator subskrybował komentarze po swoim komentarzu do danego wpisu na blogu.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zdecyduje się na opcję subskrypcji komentarzy, administrator wyśle automatyczną wiadomość e-mail z potwierdzeniem w celu sprawdzenia w ramach procedury double opt-in, czy właściciel podanego adresu e-mail rzeczywiście zdecydował się na tę opcję. Opcja subskrypcji komentarzy może zostać zakończona w dowolnym momencie.

9. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub gdy jest to przewidziane przez dyrektywę i rozporządzenie europejskie lub innego ustawodawcę w ustawach lub rozporządzeniach, którym podlega administrator.

W przypadku ustania celu przechowywania lub upływu okresu przechowywania określonego w dyrektywie europejskiej i rozporządzeniu producenta lub innego właściwego ustawodawcy, dane osobowe zostaną rutynowo zablokowane lub usunięte zgodnie z przepisami ustawowymi.

10. Prawa osoby, której dane dotyczą

 • a) Prawo do potwierdzenia

  Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo, przyznane jej przez Dyrektywę Europejską i Rozporządzenie, do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

 • b) Prawo dostępu

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane jej przez dyrektywę i rozporządzenie europejskie, do uzyskania w dowolnym momencie od administratora danych bezpłatnego dostępu do przechowywanych danych osobowych jej dotyczących oraz ich kopii. Ponadto, europejska dyrektywa i rozporządzenie przyznały osobie, której dane dotyczą, dostęp do następujących informacji:

  • celów przetwarzania
  • kategorie przetwarzanych danych osobowych
  • odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności w przypadku odbiorców w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych
  • gdy jest to możliwe, planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu
  • istnienie prawa do uzyskania sprostowania lub usunięcia dotyczących go danych osobowych, lub ograniczenia ich przetwarzania przez administratora, lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
  • istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego
  • jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą: Wszelkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych
  • istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 GDPR oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje na temat zastosowanej logiki oraz zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą

  Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania informacji, czy dane osobowe zostały przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do uzyskania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przekazaniem danych.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa dostępu, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora.

 • c) Prawo do sprostowania

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane jej przez dyrektywę i rozporządzenie europejskie, do niezwłocznego sprostowania niedokładnych danych osobowych, które jej dotyczą. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym za pomocą oświadczenia uzupełniającego, biorąc pod uwagę cele przetwarzania.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do sprostowania, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

 • d) Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane jej przez dyrektywę i rozporządzenie europejskie, do uzyskania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z poniższych przyczyn i o ile przetwarzanie nie jest konieczne:

  • Dane osobowe zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone do celów, dla których nie są już niezbędne.
  • Osoba, której dane dotyczą, wycofuje swoją zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR lub art. 9 ust. 2 lit. a) GDPR i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania.
  • Osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 ust. 1 DS-GVO i nie istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 ust. 2 DS-GVO.
  • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
  • Usunięcie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
  • Dane osobowe zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi zgodnie z art. 8(1) DS-GVO.

  Jeżeli zachodzi jeden z powyższych powodów, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać usunięcia przechowywanych przez nas danych osobowych, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora. Pracownik zadba o to, aby wniosek o usunięcie danych został niezwłocznie zrealizowany.

  Jeśli dane osobowe zostały przez nas upublicznione, a nasza firma jako administrator danych jest zobowiązana do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia o ochronie danych, wdrażamy rozsądne środki, w tym środki techniczne, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt wdrożenia, w celu poinformowania innych administratorów danych, którzy przetwarzają opublikowane dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, zażądała od tych innych administratorów danych usunięcia wszystkich linków do danych osobowych lub kopii lub replikacji danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest konieczne. Pracownik będzie organizować niezbędne w indywidualnych przypadkach.

 • e) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane jej przez Dyrektywę Europejską i Rozporządzenie, do uzyskania od administratora danych ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

  • Poprawność danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, przez okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie poprawności danych osobowych.
  • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i żąda w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
  • Kontroler nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale podmiot danych potrzebuje ich do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
  • Podmiot danych zgłosił sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 GDPR i nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione podstawy administratora są nadrzędne wobec podstaw prawnych podmiotu danych.

  Jeżeli spełniony jest jeden z powyższych warunków, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać ograniczenia przechowywanych przez nas danych osobowych, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora. Pracownik zorganizuje ograniczenie przetwarzania.

 • f) Prawo do przenoszenia danych

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane jej przez dyrektywę europejską i rozporządzenie europejskie, do otrzymania dotyczących jej danych osobowych, które zostały dostarczone administratorowi przez podmiot danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Podmiot danych ma również prawo do przekazania takich danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono dane osobowe, pod warunkiem że przetwarzanie opiera się na zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR lub art. 9 ust. 2 lit. a) GDPR lub na umowie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, chyba że przetwarzanie jest konieczne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

  Ponadto, korzystając z prawa do przenoszenia danych na mocy art. 20 ust. 1 GDPR, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania bezpośredniego przeniesienia danych osobowych od jednego administratora do innego administratora, jeżeli jest to technicznie wykonalne i pod warunkiem, że nie ma to negatywnego wpływu na prawa i wolności innych osób.

  W celu skorzystania z prawa do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem firmy.

 • g) Prawo do sprzeciwu

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez dyrektywę europejską i rozporządzenie europejskie prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) DS-GVO. Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.

  W przypadku wniesienia sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

  Jeżeli przetwarzamy dane osobowe dla celów marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych dla celów takiego marketingu. Dotyczy to również profilowania w zakresie, w jakim jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwi się przetwarzaniu danych do celów marketingu bezpośredniego, nie będziemy już przetwarzać danych osobowych do tych celów.

  Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, które jest przez nas prowadzone do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 rozporządzenia o ochronie danych, chyba że takie przetwarzanie jest konieczne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

  Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z nami bezpośrednio. Podmiot danych może również, w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, korzystać z prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur obejmujących wykorzystanie specyfikacji technicznych.

 • h) Zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane jej przez dyrektywę europejską i rozporządzenie, nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która wywołuje skutki prawne dotyczące tej osoby lub w podobny sposób znacząco na nią wpływa, pod warunkiem, że decyzja (1) nie jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, lub (2) jest dozwolona przez prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, i że prawo to przewiduje odpowiednie środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą, oraz jej prawnie uzasadnionych interesów, lub (3) została podjęta za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą.

  Jeżeli decyzja (1) jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych, lub (2) jest podejmowana za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą, wdrożymy odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą, oraz jej uzasadnionych interesów, które obejmują co najmniej prawo do uzyskania zaangażowania ze strony administratora danych, wyrażenia swojego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z praw dotyczących zautomatyzowanych decyzji, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

 • i) Prawo do wycofania zgody zgodnie z prawem o ochronie danych

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, zgodnie z dyrektywą i rozporządzeniem europejskim.

  Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do wycofania zgody, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

11. Ochrona danych podczas składania podań o pracę i procesu składania podań

Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe wnioskodawców w celu obsługi procedury aplikacyjnej. Przetwarzanie może odbywać się również za pomocą środków elektronicznych. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w której wnioskodawca przekazuje administratorowi odpowiednie dokumenty aplikacyjne drogą elektroniczną, na przykład pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza internetowego umieszczonego na stronie internetowej. Jeżeli administrator danych zawrze z wnioskodawcą umowę o pracę, przekazane dane będą przechowywane w celu realizacji stosunku pracy zgodnie z przepisami ustawowymi. Jeżeli administrator nie zawrze umowy o pracę z wnioskodawcą, dokumenty aplikacyjne są automatycznie usuwane dwa miesiące po powiadomieniu o decyzji odmownej, pod warunkiem, że żadne inne uzasadnione interesy administratora nie stoją w sprzeczności z takim usunięciem. Innym uzasadnionym interesem w tym znaczeniu jest na przykład obowiązek dostarczenia dowodów w postępowaniu na podstawie ogólnej ustawy o równym traktowaniu (AGG).

12. Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w zakresie korzystania i stosowania Facebooka

Administrator danych zintegrował na tej stronie komponenty firmy Facebook. Facebook jest portalem społecznościowym.

Sieć społecznościowa to miejsce spotkań towarzyskich w Internecie, społeczność online, która generalnie umożliwia użytkownikom komunikację i interakcję w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma do wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej przekazywanie informacji osobistych lub związanych z firmą. Facebook umożliwia użytkownikom portalu społecznościowego m.in. tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i nawiązywanie kontaktów poprzez prośby znajomych.

Spółką operacyjną Facebooka jest Facebook, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, mieszka poza USA lub Kanadą, administratorem danych osobowych jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej strony internetowej, która jest obsługiwana przez administratora danych i na której zintegrowany jest komponent Facebooka (wtyczka Facebooka), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym podmiotu danych jest automatycznie powodowana przez odpowiedni komponent Facebooka, aby pobrać z Facebooka reprezentację odpowiedniego komponentu Facebooka. Kompletny przegląd wszystkich wtyczek do Facebooka można znaleźć pod adresem https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. W ramach tej procedury technicznej Facebook otrzymuje informacje o tym, którą konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Facebooku, Facebook rozpoznaje, którą konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą, za każdym razem, gdy osoba ta wchodzi na naszą stronę internetową i przez cały czas pobytu na niej. Informacje te są gromadzone przez komponent Facebooka i przypisywane przez Facebooka do odpowiedniego konta na Facebooku osoby, której dane dotyczą. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, aktywuje jeden z przycisków Facebooka zintegrowanych na naszej stronie internetowej, np. przycisk “Lubię to”, lub jeżeli osoba, której dane dotyczą, zamieści komentarz, Facebook przyporządkowuje tę informację do osobistego konta użytkownika na Facebooku osoby, której dane dotyczą, i zapisuje ją.

Facebook zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Facebooka, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeżeli w momencie wywołania naszej strony internetowej jest ona jednocześnie zalogowana na Facebooku; dzieje się to niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie na komponent Facebooka, czy nie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przekazywane do Facebooka, może zapobiec ich przekazywaniu, wylogowując się ze swojego konta na Facebooku przed wejściem na naszą stronę internetową.

Polityka danych opublikowana przez Facebook, dostępna pod adresem https://de-de.facebook.com/about/privacy/, zawiera informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Facebook. Wyjaśnia również, jakie opcje ustawień oferuje Facebook w celu ochrony prywatności osoby, której dane dotyczą. Ponadto dostępne są różne aplikacje, które umożliwiają wyłączenie transmisji danych do Facebooka. Takie aplikacje mogą być wykorzystane przez osobę, której dane dotyczą, do zablokowania przesyłania danych do Facebooka.

13. Przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie korzystania i stosowania Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Administrator danych zintegrował na tej stronie komponent Google Analytics (z funkcją anonimizacji). Google Analytics to usługa analizy stron internetowych. Analiza internetowa to zbieranie, opracowywanie i ocena danych dotyczących zachowań osób odwiedzających strony internetowe. Usługa analizy internetowej gromadzi między innymi dane dotyczące strony internetowej, z której osoba, której dane dotyczą, weszła na stronę internetową (tzw. referrers), jakie podstrony strony internetowej były odwiedzane lub jak często i jak długo podstrona była oglądana. Analiza internetowa służy głównie do optymalizacji strony internetowej oraz do analizy kosztów i korzyści z reklamy internetowej.

Operatorem komponentu Google Analytics jest firma Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlandia.

Administrator korzysta z dodatku “_gat._anonymizeIp” do analizy stron internetowych za pomocą Google Analytics. Dzięki temu adres IP połączenia internetowego osoby, której dane dotyczą, jest skracany i anonimizowany przez Google, jeżeli dostęp do naszych stron internetowych następuje z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Celem komponentu Google Analytics jest analiza przepływu gości na naszej stronie internetowej. Google wykorzystuje uzyskane dane i informacje m.in. do oceny korzystania z naszej strony internetowej, sporządzania dla nas raportów online przedstawiających aktywność na naszej stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Google Analytics umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie zostało już wyjaśnione powyżej. Poprzez ustawienie pliku cookie, Google może analizować korzystanie z naszej strony internetowej. Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z pojedynczych stron tej witryny internetowej administratora danych, na której zintegrowany jest komponent Google Analytics, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym podmiotu danych jest automatycznie powodowana przez odpowiedni komponent Google Analytics do przesyłania danych do Google w celu analizy online. W ramach tego technicznego procesu Google uzyskuje wiedzę o danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, którą wykorzystuje między innymi do śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie do obliczania prowizji.

Za pomocą plików cookie zapisywane są dane osobowe, takie jak czas dostępu, lokalizacja, z której nastąpił dostęp oraz częstotliwość odwiedzin naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy podmiot danych odwiedza naszą stronę internetową, te dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta podmiot danych, są przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może udostępniać te dane osobowe zebrane w ramach procesu technicznego osobom trzecim.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili uniemożliwić zapisywanie plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale sprzeciwić się zapisywaniu plików cookie:

Dostosuj ustawienia

Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google umieszczenie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Google Analytics można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innych programów komputerowych.

Ponadto, osoba, której dane dotyczą, ma możliwość wniesienia sprzeciwu wobec gromadzenia danych generowanych przez Google Analytics i związanych z korzystaniem z tej strony internetowej, jak również wobec przetwarzania tych danych przez Google oraz uniemożliwienia takiego przetwarzania. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki pod linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pomocą JavaScript, że żadne dane i informacje o odwiedzinach na stronach internetowych nie mogą być przekazywane do Google Analytics. Instalacja dodatku do przeglądarki jest traktowana przez Google jako sprzeciw. Jeśli system informatyczny podmiotu danych zostanie usunięty, sformatowany lub zainstalowany ponownie w późniejszym czasie, podmiot danych musi ponownie zainstalować dodatek do przeglądarki w celu dezaktywacji Google Analytics. Jeżeli dodatek do przeglądarki zostanie odinstalowany lub dezaktywowany przez osobę, której dane dotyczą, lub inną osobę, nad którą sprawuje ona kontrolę, dodatek do przeglądarki może zostać ponownie zainstalowany lub aktywowany.

Dalsze informacje oraz obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych osobowych można znaleźć pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ oraz http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Więcej szczegółów na temat Google Analytics można znaleźć pod tym linkiem https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

14. Polityka prywatności dotycząca używania i stosowania Google+

Administrator zintegrował na tej stronie przycisk Google+ jako element. Google+ to tak zwana sieć społecznościowa. Sieć społecznościowa to miejsce spotkań towarzyskich w Internecie, społeczność online, która z reguły umożliwia użytkownikom komunikację i interakcję w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma do wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej przekazywanie informacji osobistych lub związanych z firmą. Google+ pozwala użytkownikom sieci społecznościowej między innymi na tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i nawiązywanie kontaktów poprzez prośby znajomych.

Operatorem Google+ jest firma Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlandia.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i na której zintegrowany jest przycisk Google+, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym podmiotu danych jest automatycznie powodowana przez odpowiedni przycisk Google+, aby pobrać reprezentację odpowiedniego przycisku Google+ z Google. W ramach tej procedury technicznej Google otrzymuje informacje o tym, która konkretnie podstrona naszej witryny internetowej jest odwiedzana przez osobę, której dane dotyczą. Więcej szczegółowych informacji na temat Google+ można znaleźć na stronie https://developers.google.com/+/.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana w Google+, Google rozpoznaje, którą konkretnie podstronę naszej witryny internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą, przy każdym wywołaniu naszej witryny internetowej i przez cały czas pobytu na naszej witrynie. Informacje te są gromadzone przez przycisk Google+ i przypisywane przez Google do odpowiedniego konta Google+ osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, aktywuje jeden z przycisków Google+ zintegrowanych na naszej stronie internetowej i w ten sposób przekaże rekomendację Google+1, Google przyporządkuje te informacje do osobistego konta użytkownika Google+ osoby, której dane dotyczą, i zapisze te dane osobowe. Google przechowuje rekomendacje Google+1 osoby, której dane dotyczą, i udostępnia je publicznie zgodnie z warunkami zaakceptowanymi w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą. Polecenie Google+1 dokonane przez osobę, której dane dotyczą, na tej stronie internetowej będzie następnie zapisywane i przetwarzane wraz z innymi danymi osobowymi, takimi jak nazwa konta Google+1, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, oraz zdjęcie zapisane na tym koncie, w innych usługach Google, na przykład w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google, na koncie Google osoby, której dane dotyczą, lub w innych miejscach, na przykład na stronach internetowych lub w związku z reklamami. Ponadto Google jest w stanie powiązać wizytę na tej stronie z innymi danymi osobowymi przechowywanymi przez Google. Google zapisuje te dane osobowe również po to, aby ulepszać lub optymalizować różne usługi Google.

Google zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem przycisku Google+, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeżeli w momencie wywołania naszej strony internetowej osoba ta jest jednocześnie zalogowana w Google+; dzieje się to niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie na przycisk Google+, czy nie.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby jej dane osobowe były przekazywane do Google, może zapobiec takiemu przekazaniu, wylogowując się ze swojego konta Google+ przed wejściem na naszą stronę internetową.

Dalsze informacje oraz obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych osobowych można znaleźć pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Dalsze wskazówki od Google dotyczące przycisku Google+1 można znaleźć na stronie https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

15. Polityka prywatności w zakresie korzystania i stosowania Instagrama

Administrator posiada zintegrowane komponenty serwisu Instagram na tej stronie. Instagram jest serwisem, który można zakwalifikować jako platformę audiowizualną i który umożliwia użytkownikom dzielenie się zdjęciami i filmami wideo, a także redystrybucję tych danych w innych sieciach społecznościowych.

Operatorem serwisu Instagram jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny internetowej administratora danych, na której zintegrowany jest komponent Instagram (przycisk Insta), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym podmiotu danych jest automatycznie powodowana przez odpowiedni komponent Instagram, aby pobrać reprezentację odpowiedniego komponentu z Instagram. W ramach tej procedury technicznej Instagram otrzymuje informacje o tym, którą konkretnie podstronę naszej witryny internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Instagramie, Instagram rozpoznaje, którą konkretnie podstronę odwiedza osoba, której dane dotyczą, za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, wywołuje naszą stronę internetową, i przez cały czas trwania danego pobytu na naszej stronie internetowej. Informacje te są gromadzone przez komponent Instagram i przypisywane przez Instagram do odpowiedniego konta Instagram osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, aktywuje jeden z przycisków Instagrama zintegrowanych na naszej stronie internetowej, przekazane w ten sposób dane i informacje zostaną przypisane do osobistego konta użytkownika Instagrama osoby, której dane dotyczą, oraz będą przechowywane i przetwarzane przez Instagram.

Instagram zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Instagram, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Instagramie w momencie wywołania naszej strony internetowej; odbywa się to niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie na komponent Instagram, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przekazywane do Instagramu, może zapobiec ich przekazywaniu, wylogowując się ze swojego konta na Instagramie przed wejściem na naszą stronę internetową.

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych w Instagramie można znaleźć na stronach https://help.instagram.com/155833707900388 i https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

16. Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w zakresie korzystania i stosowania LinkedIn

Na tej stronie internetowej kontroler zintegrował komponenty LinkedIn Corporation. LinkedIn to internetowa sieć społecznościowa, która umożliwia użytkownikom nawiązywanie kontaktów biznesowych oraz nowych znajomości. Ponad 400 milionów zarejestrowanych osób korzysta z LinkedIn w ponad 200 krajach. Dzięki temu LinkedIn jest obecnie największą platformą do kontaktów biznesowych i jedną z najczęściej odwiedzanych stron internetowych na świecie.

Spółką operacyjną LinkedIn jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Za kwestie związane z ochroną danych poza USA odpowiada LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

Przy każdym pojedynczym wywołaniu naszej strony internetowej, która jest wyposażona w komponent LinkedIn (wtyczka LinkedIn), komponent ten powoduje, że przeglądarka używana przez osobę, której dane dotyczą, pobiera z LinkedIn odpowiednią reprezentację komponentu. Więcej informacji na temat wtyczek LinkedIn można znaleźć pod adresem https://developer.linkedin.com/plugins. W ramach tej procedury technicznej LinkedIn otrzymuje informacje o tym, którą konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą.

Jeśli podmiot danych jest jednocześnie zalogowany na LinkedIn, LinkedIn rozpoznaje, którą konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedza podmiot danych, przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej przez podmiot danych i przez cały czas trwania danego pobytu na naszej stronie internetowej. Informacje te są gromadzone przez komponent LinkedIn i przypisywane przez LinkedIn do odpowiedniego konta LinkedIn osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, aktywuje przycisk LinkedIn zintegrowany na naszej stronie internetowej, LinkedIn przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika LinkedIn osoby, której dane dotyczą, i zapisuje te dane osobowe.

LinkedIn zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu LinkedIn, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na LinkedIn w momencie wywołania naszej strony internetowej; odbywa się to niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie na komponent LinkedIn, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przekazywane do LinkedIn, może zapobiec ich przekazywaniu, wylogowując się ze swojego konta LinkedIn przed wejściem na naszą stronę internetową.

LinkedIn oferuje możliwość wypisania się z wiadomości e-mail, wiadomości SMS i reklam ukierunkowanych, a także zarządzania ustawieniami reklam na stronie https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls. LinkedIn korzysta również z usług partnerów, takich jak Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua i Lotame, którzy mogą ustawiać pliki cookie. Takie pliki cookie można odrzucić na stronie https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Obowiązująca polityka prywatności LinkedIn jest dostępna pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Polityka LinkedIn dotycząca plików cookie jest dostępna pod adresem https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

17. Polityka prywatności w zakresie korzystania i stosowania Pinterest

Na tej stronie internetowej administrator zintegrował komponenty firmy Pinterest Inc. Pinterest jest tak zwanym portalem społecznościowym. Sieć społecznościowa to miejsce spotkań towarzyskich w Internecie, społeczność online, która z reguły umożliwia użytkownikom komunikację i interakcję w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma do wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej przekazywanie informacji osobistych lub związanych z firmą. Pinterest umożliwia użytkownikom sieci społecznościowej między innymi publikowanie kolekcji obrazów i pojedynczych obrazów oraz opisów na wirtualnych tablicach pinezek (tzw. pinning), które mogą być następnie udostępniane przez innych użytkowników (tzw. repinning) lub komentowane.

Spółką operacyjną Pinterest jest Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej strony internetowej, która jest obsługiwana przez administratora danych i na której zintegrowano komponent Pinterest (wtyczka Pinterest), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie powodowana przez odpowiedni komponent Pinterest, aby pobrać reprezentację odpowiedniego komponentu Pinterest z Pinterest. Więcej informacji na temat Pinteresta można znaleźć na stronie https://pinterest.com/. W ramach tej procedury technicznej Pinterest otrzymuje informacje o tym, którą konkretnie podstronę naszej witryny odwiedza osoba, której dane dotyczą.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Pinterest, Pinterest rozpoznaje, którą konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą, za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, wywołuje naszą stronę internetową, i przez cały czas trwania danego pobytu na naszej stronie internetowej. Informacje te są gromadzone przez komponent Pinterest i przypisywane przez Pinterest do odpowiedniego konta Pinterest osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, aktywuje przycisk Pinterest zintegrowany na naszej stronie internetowej, Pinterest przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika Pinterest osoby, której dane dotyczą, i przechowuje te dane osobowe.

Pinterest zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Pinterest, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Pinterest w momencie wywołania naszej strony internetowej; ma to miejsce niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie na komponent Pinterest, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przekazywane do Pinterest, może zapobiec ich przekazywaniu, wylogowując się ze swojego konta na Pinterest przed wejściem na naszą stronę internetową.

Polityka prywatności opublikowana przez Pinterest, która jest dostępna pod adresem https://about.pinterest.com/privacy-policy, zawiera informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Pinterest.

18. Polityka prywatności dotycząca korzystania i stosowania Tumblr

Kontroler posiada zintegrowane komponenty Tumblr na tej stronie. Tumblr to platforma, która pozwala użytkownikom na tworzenie i prowadzenie bloga. Blog to portal prowadzony na stronie internetowej, zwykle publicznie dostępny, na którym jedna lub więcej osób, zwanych blogerami lub weblogerami, może zamieszczać artykuły lub zapisywać myśli w tzw. blogpostach. W blogu na Tumblr użytkownik może na przykład publikować teksty, obrazy, linki i filmy i rozpowszechniać je w przestrzeni cyfrowej. Użytkownicy Tumblr mogą również przenosić treści z innych stron na swój własny blog.

Tumblr jest obsługiwany przez Oath (EMEA) Limited, 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Irlandia.

Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z pojedynczych stron tej witryny internetowej administratora danych, na której zintegrowany jest komponent Tumblr (przycisk Tumblr), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym podmiotu danych jest automatycznie powodowana przez odpowiedni komponent Tumblr, aby pobrać reprezentację odpowiedniego komponentu Tumblr z Tumblr. Więcej informacji na temat przycisków Tumblr można znaleźć na stronie https://www.tumblr.com/buttons. W ramach tej procedury technicznej Tumblr otrzymuje informację, którą konkretnie podstronę naszej witryny internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą. Celem integracji komponentu Tumblr jest umożliwienie naszym użytkownikom rozpowszechniania zawartości tej strony, rozpowszechnienie tej strony w świecie cyfrowym oraz zwiększenie liczby odwiedzających.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Tumblr, Tumblr rozpoznaje, którą konkretnie podstronę naszej witryny internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą, za każdym razem, gdy osoba ta wywołuje naszą witrynę internetową, i przez cały czas trwania danego pobytu na naszej witrynie. Informacje te są gromadzone przez komponent Tumblr i przypisywane przez Tumblr do odpowiedniego konta Tumblr osoby, której dane dotyczą. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, aktywuje jeden z przycisków Tumblr zintegrowanych na naszej stronie internetowej, przekazane w ten sposób dane i informacje zostaną przypisane do osobistego konta użytkownika Tumblr osoby, której dane dotyczą, oraz będą przechowywane i przetwarzane przez Tumblr.

Tumblr zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Tumblr, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Tumblr w momencie wywołania naszej strony internetowej; dzieje się to niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie na komponent Tumblr, czy nie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przekazywane do Tumblr, może zapobiec ich przekazywaniu, wylogowując się ze swojego konta na Tumblr przed wejściem na naszą stronę internetową.

Obowiązujące przepisy Tumblra dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne na stronie https://www.tumblr.com/policy/en/privacy.

19. Przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie korzystania i stosowania Twittera

Na tej stronie internetowej administrator zintegrował komponenty Twittera. Twitter to wielojęzyczny, publicznie dostępny serwis mikroblogowy, w którym użytkownicy mogą publikować i rozpowszechniać tzw. tweety, czyli krótkie wiadomości ograniczone do 280 znaków. Te krótkie wiadomości mogą być dostępne dla każdego, także dla osób niezarejestrowanych w serwisie Twitter. Tweety są jednak wyświetlane również tzw. followersom danego użytkownika. Zwolennicy są inni użytkownicy Twittera, którzy śledzą tweety użytkownika. Co więcej, Twitter umożliwia dotarcie do szerokiego grona odbiorców poprzez hashtagi, linki czy retweety.

Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07, Irlandia.

Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny internetowej administratora danych, na której zintegrowany jest komponent Twittera (przycisk Twittera), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym podmiotu danych jest automatycznie powodowana przez odpowiedni komponent Twittera do pobrania z Twittera reprezentacji odpowiedniego komponentu Twittera. Więcej informacji na temat przycisków na Twitterze można znaleźć na stronie https://about.twitter.com/de/resources/buttons. W ramach tej procedury technicznej Twitter otrzymuje informacje o tym, którą konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedził podmiot danych. Celem integracji komponentu Twitter jest umożliwienie naszym użytkownikom rozpowszechniania treści tej strony internetowej, rozpowszechnienie tej strony w świecie cyfrowym oraz zwiększenie liczby odwiedzających.

Jeżeli osoba, której dotyczą dane, jest jednocześnie zalogowana na Twitterze, Twitter rozpoznaje, którą konkretnie podstronę naszej witryny internetowej odwiedza osoba, której dotyczą dane, przy każdym wywołaniu naszej witryny internetowej i przez cały czas pobytu na naszej witrynie. Informacje te są gromadzone przez komponent Twittera i przypisywane przez Twittera do odpowiedniego konta Twittera podmiotu danych. Jeżeli podmiot danych aktywuje jeden z przycisków Twittera zintegrowanych na naszej stronie internetowej, przekazane w ten sposób dane i informacje są przypisywane do osobistego konta użytkownika Twittera podmiotu danych oraz przechowywane i przetwarzane przez Twittera.

Twitter zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Twittera, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na Twitterze w tym samym czasie, w którym wywołuje naszą stronę internetową; dzieje się to niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie na komponent Twittera, czy nie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przekazywane do Twittera, może zapobiec ich przekazywaniu, wylogowując się ze swojego konta na Twitterze przed wejściem na naszą stronę internetową.

Obowiązujące przepisy Twittera dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne pod adresem https://twitter.com/privacy?lang=de.

20. Przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie korzystania i stosowania Xing

Na tej stronie internetowej administrator zintegrował komponenty Xing. Xing jest internetową siecią społecznościową, która pozwala użytkownikom łączyć się z istniejącymi kontaktami biznesowymi oraz nawiązywać nowe kontakty biznesowe. Użytkownicy indywidualni mogą stworzyć swój profil na Xing. Firmy mogą np. tworzyć profile firmowe lub publikować oferty pracy na Xing.

Spółką operacyjną Xing jest XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy.

Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron tej strony internetowej administratora, na której zintegrowany jest komponent Xing (wtyczka Xing), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie monitowana przez odpowiedni komponent Xing o pobranie reprezentacji odpowiedniego komponentu Xing z Xing. Więcej informacji na temat wtyczek Xing można znaleźć na stronie https://dev.xing.com/plugins. W ramach tej procedury technicznej Xing otrzymuje informacje o tym, którą konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana w Xing, Xing rozpoznaje, którą konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą, za każdym razem, gdy osoba ta wchodzi na naszą stronę internetową i przez cały czas pobytu na naszej stronie. Informacje te są gromadzone przez komponent Xing i przypisywane przez Xing do odpowiedniego konta Xing osoby, której dane dotyczą. Jeśli podmiot danych aktywuje jeden z przycisków Xing zintegrowanych na naszej stronie internetowej, na przykład przycisk “Udostępnij”, Xing przyporządkowuje tę informację do osobistego konta użytkownika Xing podmiotu danych i przechowuje te dane osobowe.

Xing zawsze otrzymuje informację za pośrednictwem komponentu Xing, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli w momencie wywołania naszej strony internetowej jest ona jednocześnie zalogowana w Xing; dzieje się to niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie na komponent Xing, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przekazywane do Xing, może zapobiec ich przekazywaniu, wylogowując się ze swojego konta Xing przed wejściem na naszą stronę internetową.

Przepisy dotyczące ochrony danych opublikowane przez Xing, dostępne pod adresem https://www.xing.com/privacy, zawierają informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Xing. Ponadto firma Xing opublikowała informacje o ochronie danych dla przycisku XING Share na stronie https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

21. Postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie korzystania i stosowania funkcji programu partnerskiego Amazon

Jako uczestnik programu partnerskiego firmy Amazon, administrator zintegrował na tej stronie komponenty firmy Amazon. Komponenty Amazon zostały zaprojektowane przez Amazon w celu przyciągnięcia klientów poprzez reklamy do różnych stron internetowych grupy Amazon, w szczególności do Amazon.co.uk, Local.Amazon.co.uk, Amazon.de, BuyVIP.com, Amazon.fr, Amazon.it i Amazon.es. BuyVIP.com w zamian za zapłatę prowizji. Kontroler może generować przychody z reklam dzięki wykorzystaniu komponentów Amazon.

Spółką operacyjną tych komponentów Amazon jest Amazon EU S.à.r.l, 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, Luksemburg.

Amazon umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie zostało już wyjaśnione powyżej. Poprzez każde pojedyncze wywołanie jednej z poszczególnych stron tej strony internetowej, która jest obsługiwana przez administratora danych i na której zintegrowany jest komponent Amazon, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym podmiotu danych jest automatycznie powodowana przez odpowiedni komponent Amazon do przekazywania danych do Amazon w celu reklamy online i rozliczenia prowizji. W ramach tego procesu technicznego Amazon uzyskuje wiedzę o danych osobowych, która jest wykorzystywana przez Amazon do śledzenia pochodzenia zamówień otrzymanych przez Amazon, a następnie do umożliwienia rozliczenia prowizji. Amazon może między innymi śledzić, czy osoba, której dane dotyczą, kliknęła na link partnerski na naszej stronie internetowej.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili uniemożliwić zapisywanie plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale sprzeciwić się zapisywaniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również firmie Amazon umieszczenie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto pliki cookie już ustawione przez Amazon mogą być w każdej chwili usunięte za pomocą przeglądarki internetowej lub innych programów komputerowych.

Dalsze informacje oraz obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych firmy Amazon można znaleźć pod adresem https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=3312401.

22. Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w zakresie korzystania i stosowania programu Awin

Na tej stronie internetowej administrator zintegrował komponenty firmy Awin. Awin jest niemiecką siecią afiliacyjną, która oferuje marketing afiliacyjny. Marketing afiliacyjny jest internetową formą dystrybucji, która umożliwia komercyjnym operatorom stron internetowych, tak zwanym merchantom lub reklamodawcom, wyświetlanie reklam, które są zazwyczaj wynagradzane poprzez prowizje za kliknięcie lub sprzedaż, na stronach internetowych osób trzecich, czyli u partnerów dystrybucyjnych, którzy są również nazywani afiliantami lub wydawcami. Reklamodawca udostępnia za pośrednictwem sieci partnerskiej nośnik reklamowy, np. baner reklamowy lub inny odpowiedni środek reklamy internetowej, który jest następnie umieszczany przez partnera na jego własnych stronach internetowych lub reklamowany za pośrednictwem innych kanałów, takich jak reklama słów kluczowych lub e-mail marketing.
Spółką operacyjną firmy Awin jest Awin AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin, Niemcy.
Awin umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie zostało już wyjaśnione powyżej. Śledzące pliki cookie z Awin nie przechowują żadnych danych osobowych. Zapisywany jest jedynie numer identyfikacyjny partnera, czyli partnera kierującego potencjalnego klienta, jak również numer zamówienia osoby odwiedzającej stronę internetową oraz kliknięty materiał reklamowy. Celem przechowywania tych danych jest przetwarzanie prowizji pomiędzy sprzedawcą a partnerem, które są przetwarzane za pośrednictwem sieci partnerskiej, czyli Awin.
Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili uniemożliwić zapisywanie plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale sprzeciwić się zapisywaniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również firmie Awin umieszczenie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto pliki cookie już ustawione przez firmę Awin można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innych programów komputerowych.
Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych firmy Awin można znaleźć na stronie http://www.Awin.com/de/ueber-Awin/datenschutz/.

23. Przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie korzystania i stosowania YouTube

Na tej stronie internetowej administrator zintegrował komponenty YouTube. YouTube to internetowy portal wideo, który umożliwia wydawcom wideo bezpłatne umieszczanie klipów wideo, a innym użytkownikom ich oglądanie, ocenianie i komentowanie, również bezpłatnie. YouTube umożliwia publikację wszelkiego rodzaju filmów, dlatego też za pośrednictwem portalu internetowego można uzyskać dostęp do pełnych programów filmowych i telewizyjnych, ale także do teledysków, zwiastunów czy filmów stworzonych przez samych użytkowników.

Operatorem serwisu YouTube jest firma Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlandia.

Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z pojedynczych stron tej witryny internetowej administratora danych, na której zintegrowany jest komponent YouTube (wideo YouTube), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym podmiotu danych jest automatycznie powodowana przez odpowiedni komponent YouTube, aby pobrać z YouTube reprezentację odpowiedniego komponentu YouTube. Więcej informacji na temat YouTube można znaleźć na stronie https://www.youtube.com/yt/about/de/. W ramach tej procedury technicznej YouTube i Google otrzymują informacje o tym, którą konkretnie podstronę naszej witryny internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana w serwisie YouTube, YouTube rozpoznaje, którą konkretnie podstronę naszej witryny internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą, gdy wywoływana jest podstrona z filmem wideo YouTube. Informacje te są gromadzone przez YouTube i Google i przypisywane do odpowiedniego konta YouTube osoby, której dane dotyczą.

YouTube i Google zawsze otrzymują informacje za pośrednictwem komponentu YouTube, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na YouTube w tym samym czasie, w którym wywołuje naszą stronę internetową; dzieje się to niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie na film na YouTube, czy nie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przekazywane do YouTube i Google, może zapobiec ich przekazywaniu, wylogowując się ze swojego konta YouTube przed wejściem na naszą stronę internetową.

Opublikowane przez YouTube przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, dostępne pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, informują o gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych przez YouTube i Google.

24. Podstawa prawna przetwarzania danych

Art. 6 I lit. a DS-GVO służy naszej firmie jako podstawa prawna dla operacji przetwarzania danych, w których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce np. w przypadku operacji przetwarzania, które są niezbędne do dostawy towarów lub świadczenia innej usługi lub świadczenia wzajemnego, przetwarzanie opiera się na art. 6 I lit. b DS-GVO. To samo dotyczy operacji przetwarzania danych, które są niezbędne do realizacji środków przedumownych, na przykład w przypadku zapytań o nasze produkty lub usługi. Jeśli nasza firma podlega obowiązkowi prawnemu, przez który przetwarzanie danych osobowych staje się konieczne, np. w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 I lit. c DS-GVO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może stać się konieczne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce na przykład w przypadku, gdyby gość uległ wypadkowi na naszym terenie, w wyniku czego jego nazwisko, wiek, dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego lub inne ważne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Wówczas przetwarzanie danych odbywałoby się na podstawie art. 6 I lit. d DS-GVO.
Wreszcie, operacje przetwarzania danych mogą być oparte na art. 6 I lit. f DS-GVO. Operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, opierają się na tej podstawie prawnej, jeśli przetwarzanie jest konieczne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej, pod warunkiem, że interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie są nadrzędne. Takie operacje przetwarzania danych są dla nas dozwolone w szczególności dlatego, że zostały one wyraźnie wymienione przez ustawodawcę europejskiego. W tym względzie Komisja uznała, że można założyć istnienie uzasadnionego interesu, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora danych (motyw 47 zdanie drugie GDPR).

25. Uzasadnione interesy związane z przetwarzaniem danych przez administratora lub stronę trzecią

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 I lit. f DS-GVO, naszym uzasadnionym interesem jest prowadzenie działalności gospodarczej z korzyścią dla dobra wszystkich naszych pracowników i naszych udziałowców.

26. Okres, przez który dane osobowe są przechowywane

Kryterium czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego okresu, odpowiednie dane są rutynowo usuwane, pod warunkiem, że nie są już potrzebne do realizacji umowy lub jej rozpoczęcia.

27. Wymogi prawne lub umowne dotyczące podania danych osobowych; konieczność zawarcia umowy; obowiązek podania danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą; możliwe konsekwencje niepodania danych

Informujemy, że podanie danych osobowych jest czasami wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może wynikać z przepisów umownych (np. informacje o partnerze umowy).
Czasami, w celu zawarcia umowy, może być konieczne, aby osoba, której dane dotyczą, przekazała nam dane osobowe, które następnie muszą być przez nas przetwarzane. Na przykład, osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do przekazania nam danych osobowych, jeśli nasza firma zawiera z nią umowę. Nieprzekazanie danych osobowych oznaczałoby, że umowa z osobą, której dane dotyczą, nie mogłaby zostać zawarta.
Przed przekazaniem danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, osoba ta musi skontaktować się z jednym z naszych pracowników. Nasz pracownik wyjaśni w każdym przypadku osobie, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa lub umową lub jest konieczne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych i jakie będą konsekwencje niepodania danych osobowych.

28. Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Jako odpowiedzialna firma nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało stworzone przez generatora oświadczeń o ochronie prywatności DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, który działa jako zewnętrzny inspektor ochrony danych Stuttgart, we współpracy z prawnikiem ds. ochrony danych Christianem Solmecke.